گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

 احمد آبانی آرانی

احمد آبانی آرانی

خدایـا! تـو را حمـد و ستایش می کنم که ما را در راهی قرار دادی که می توانیم کمی از قدرت اسلام را درک کنیم. خدایا! تو را شکر می کنیم که برای ما امام را عطا کرده ای که از وجود او جامعه مان آگاهی پیدا کرده و در راه اصلی و صحیح اسلام قرار گرفتـه انـد و می روند تا اسلام را در تمام جهان اشاعه داده و زمینة ظهور حضرت مهدی(عج) را فراهم سازند.

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع