گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

فریاد مظلومیت فرزند کویر در سرسرای کاخ مرمر شهید رضا شمس آبادی

درمورخ 1319/2/9هجری شمسی دریک شب بهاری دراتاقی  محقر درخانواده ای مذهبی درقلعه شمس ابادوواقع درشمال شهرستان اران وبیدگل فرزندی به دنیاآمدکه اورازضانام نهادند.پدرش علی اکبرشمس ابادی بیدگلی نام داشت.که درقلعه شمس ابادبه شغل شریف کشاورزی دشتبانی مشغول بود.مادرش زنی مذهبی ،پاکدامن به نام سیدمنوره چاپی دوست نوش ابادی نام داشت که به شغل نخ ریسی سنتی وکشاورزی درمزرعه شمس آباداشتغال داشت

رضاشمس ابادی دراین حرکت انقلابی نقش فعالی داشت .(وقایع 15خردادسال1342)انگیزه ای شدکه وی به سربازی برودتابلکه بتواندکاری انجام دهدواگرنتوانست حداقل برتوانی خوددرجنگ اندکی بیافزاید.خوب به یاددارندکه 2تاازاعلامیه های امام خمینی به دستش رسیده بودپس ازمطالعه آنها مدام این جمله رابرزبان می اورد:راه دیگری برای من مشخص شده این مرجع است که می تواندرهبری وهدایت کند.

این شهیدبزرگوارازویژگیهای مردان کویرمانند:سادگی ،نجابت،صبروبردباری ،مظلومیت،قناعت وصداقت برخورداربود.دراین زمینه یکی ازدوستانش به نام آقای مسلم شمس ابادی دردوره سربازی درتهران بایکدیگرارتباط داشتندمی گویدمن ورضاهردو درتهران پس ازآنکه ازپادگان نیروی هوایی وکاخ مرمر،مرخصی می گرفتیم ودرمساجدتهران درنمازجماعت شرکت می کردیم وحتی به مدت 20شب درمراسم عزاداری که منزل محمدبخارایی تشکیل می شدشرکت می کردیم

دوران خدمت سربازی رضاشمس ابادی

دراین زمینه خواهره مکرمه رضاشمس ابادی به نام معصومه شمس ابادی درمصاحبه باگنجینه شهدامی گوید:رضاحدودیک ماه قبل ازعید1344هجری شمسی به عنوان مرخصی آمده بودبه من گفت درکاخ مرمر اتفاقی یاتیراندازی صورت گرفت یاشاه کشته شده یامن به شهادت  خواهم رسیدوایشان به عنوان کردن این جمله نشان دادکه مصمم بوده که شاه رابه قتل برساند..

چگونگی حمله به شاه ،واکنش درباردربرابراین  حادثه:

ساعت 9صبح شنبه21فروردین1344 شاهنشاه برحسب معمول ازکاخ اختصاصی بااتومبیل عازم کاخ مرمرشدندودرجلوکاخ مرمرازاتومبیل پیاده شدندتاداخل سراسری عمارت شوندودردفترکارخویش مستقرگردنداتومبیل بلافاصله ازجلوی عمارت دورمی شوددرهمیم حال که شاهنشاه روانه دربزرگ ورودی کاخ بودندازفاصله 40متری کنارعمارت سربازوظیفه گاردپشاهنشاهی زضاشمس ابادی که مسلسل ازنوع ام 3به شماره 7به دست داشت شروع به تیراندازی می کندوبه سوی درعماره باعجله حرکت می کندصدای اولین رگباردرفضای آرام کاخ مرمرمی پیچدولی هیچ یک ازتیرهابه هدف نمی خوردجزآنکه باغبان کاخ به نام علی زاهدی که درگوشه بوده ،زخمی می کندوعلاحضرت همایونی واردسرسرامی شودوبه اطاق کارخودواردمی شودولی سربازوظیفه گاردباعجله خودرابه داخل سرسرامی رساندصدای اولین شلیک تیرهای یکی ازمحافظین شاهنشاه راکه دورترایستاده بودمتوجه واقعه می سازدکه به سوی کاخ می دودوموقعی که سربازوظیفه شمس آبادی درداخل سرسرامشغول تیراندازی بودیکی ازمحافظین شاه راسخت مجروح کرده بودووضارب راهدف گلوله قرارمی دهدولی ضارب هنوزازپانیافتاده بودوبه شلیک خودادامه می دادکه گلوله های محافظین راازپای درمی اوردوبه زمین می افتادودراین تیرزاندازی دوتن محافظین شاه به نام استوارباباییان واستوار لشکری دراه بیمارستان فوت میکنندولی ضارب درسرتیرهای دوم وسوم جان می دهدودونفرنیزمجروح می شوند.آقای دکترجلال الدین مدنی درتاریخ سیاسی معاصرایران درجلد2دراین زمینه این گونه می نویسد:تنفرازظلم وستم شاهی ،محرومیت های اجتماعی وخانواده گی ،فاصله طبقاتی مشهودازکاخ مرمرتاقلعه شمس آباددهمه آتش فشانی شدکه ازلوله تفنگ رضابه سوی فرعون زمان فوران گردید.حرکت شمس ابادی باتئجه به وضع خانواده وسابقه وی نمایانگرایش  مذهبی است گرچه درتشکیلات اسلامی شرکت نداشت ولی به عنوان یک اقدام مستقل فردی ،مذهبی قابل توجه است اقدام شهیدشمس ابادی درترورشاه الهام گرفته ازاقدام شهیدمحمدبخارایی درترورحسن علی منصورنخست وزیروقت ایران می باشد.

تاریخ ارسال: 1400/1/21
تعداد بازدید: 379

ارسال نظر


مطالب مرتبط

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع