گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

محمد نیکوفرد

تاریخ شهادت : 1365/03/09

محل شهادت : پل فاو-اروندرود

رمضانعلی نظری نصرآبادی

تاریخ شهادت : 1365/10/11

محل شهادت : آبادان

حسین ناصح

تاریخ شهادت : 1366/01/23

محل شهادت : فاو

محمدرضا کجایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/20

محل شهادت : شلمچه

عباس قندی

تاریخ شهادت : 1365/10/25

محل شهادت : شلمچه-پاسگاه زید

سیدجواد سیدیان آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/29

محل شهادت : شلمچه

رحمت اله سلطانی

تاریخ شهادت : 1366/01/20

محل شهادت : پاسگاه زید

ماشااله زاهدی

تاریخ شهادت : 1363/10/20

محل شهادت : اهواز-خرمشهر

مهرداد ربانی

تاریخ شهادت : 1360/04/27

محل شهادت : اسد آباد همدان

حسین ذوالفقاری آرانی

تاریخ شهادت : 1364/11/12

محل شهادت : کیاندشت

سیدعلی خاره ای

تاریخ شهادت : 1363/12/22

محل شهادت : جزیره مجنون

محمدرضا جندقیان

تاریخ شهادت : 1359/08/28

محل شهادت : دهلاویه سوسنگرد

حسن پورمقدم

تاریخ شهادت : 1367/03/29

محل شهادت : اروندرود-فاو

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع