گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ابوالفضل سقایی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

عباس علی رحمتی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/25

محل شهادت : شلمچه

ابوالفضل نوروزپوربیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/12/05

محل شهادت : پاسگاه زید

احمدعلی نوذریان

تاریخ شهادت : 1365/11/07

محل شهادت : شلمچه-پاسگاه زید

اکبر ناظمی پور آرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

سیدمحمد موسوی علی آبادی

تاریخ شهادت : 1365/10/26

محل شهادت : شلمچه

حسنعلی منعمیان بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

نعمت اله منصوری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/11/07

محل شهادت : شلمچه

علی اکبر مکاری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

علی محمد مقصودی دیزچه فینی

تاریخ شهادت : 1365/12/15

محل شهادت : شلمچه

حسین محولاتی ریگی

تاریخ شهادت : 1365/10/22

محل شهادت : شلمچه

محمد محمودی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

سیدمحمد محمدی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

حسین مبینی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/11/07

محل شهادت : شلمچه

ماشااله گنجی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/12/12

محل شهادت : شلمچه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع