گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

جواد یتیمی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

احمد هاشمی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

رمضانعلی نظری نصرآبادی

تاریخ شهادت : 1365/10/11

محل شهادت : آبادان

ماشااله مرنجابیان

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

علی محمد کریم شاهی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

داود کبیری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

جواد قاسم پورآرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

غلام رضا غفوری

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

محمد عظیمی فخره

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

حسین عصاری آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

ابوالفضل عباسی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

حسین طاووسی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

احمد صالحی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

غلام رضا شاطریان بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

علی محمد سیفی زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1365/10/04

محل شهادت : جنوب خرمشهر

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع