گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

پرویز یاهو

تاریخ شهادت : 1366/02/10

محل شهادت : شاخ شمیران

حسن هاشمی آرانی

تاریخ شهادت : 1365/02/13

محل شهادت : بانه-کردستان

محمد نیکوفرد

تاریخ شهادت : 1365/03/09

محل شهادت : پل فاو-اروندرود

علی رضا نوری بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/05/13

محل شهادت : حاج عمران

حسن علی نمکیان

تاریخ شهادت : 1361/10/22

محل شهادت : ارومیه

محمد نجفی

تاریخ شهادت : 1366/09/09

محل شهادت : خرمشهر

حسین ناصح

تاریخ شهادت : 1366/01/23

محل شهادت : فاو

عباس علی میرزاجانی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1360/11/16

محل شهادت : چزابه

قدمعلی مهمان نواز نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/12/20

محل شهادت : شلمچه

جعفرعلی مهدوی پناه

تاریخ شهادت : 1365/02/06

محل شهادت : جزیره مجنون

محمد منصوری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/06/04

محل شهادت : فاو

نعمت اله مقنی

تاریخ شهادت : 1367/04/21

محل شهادت : نهر عنبر

رضا مزروعی

تاریخ شهادت : 1365/09/19

محل شهادت : شرق بصره

عقیل مردانی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1366/08/05

محل شهادت : فاو

سیدناصرآقا مرتضوی

تاریخ شهادت : 1365/01/01

محل شهادت : پنجوین

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع