گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

بصیراله محمودی

تاریخ شهادت : 1362/05/02

محل شهادت : پیرانشهر

ناصر غیرتی آرانی

تاریخ شهادت : 1362/05/01

محل شهادت : حاج عمران

ناصر عمورجبی آرانی

تاریخ شهادت : 1362/05/23

محل شهادت : پیرانشهر

حسین عسگری ابوزیدآبادی

تاریخ شهادت : 1362/05/14

محل شهادت : پیرانشهر

جعفر عربیان آرانی

تاریخ شهادت : 1362/05/01

محل شهادت : حاج عمران

علی طالبی نصرآبادی

تاریخ شهادت : 1362/05/02

محل شهادت : حاج عمران

حسن شاکری یزدی

تاریخ شهادت : 1362/05/02

محل شهادت : حاج عمران

محمود زارعی یزدلی

تاریخ شهادت : 1362/05/05

محل شهادت : عراق

جواد رسالت منش بیدگلی (گنگی)

تاریخ شهادت : 1362/04/29

محل شهادت : حاج عمران

حسین دهقانی آرانی

تاریخ شهادت : 1362/05/01

محل شهادت : حاج عمران

علی اصغر حاجی پورآرانی

تاریخ شهادت : 1362/05/01

محل شهادت : حاج عمران

محمد چهارسوقی

تاریخ شهادت : 1362/05/05

محل شهادت : حاج عمران

محمد چوپانی یزدلی

تاریخ شهادت : 1362/05/02

محل شهادت : پیرانشهر

اصغر پیردهقان (احمدی)

تاریخ شهادت : 1362/05/10

محل شهادت : پیرانشهر

اصغر برزگر

تاریخ شهادت : 1362/05/02

محل شهادت : حاج عمران

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع