گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

جعفر مکاری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1378/06/28

محل شهادت : بیمارستان

سیدرحیم قارونی

تاریخ شهادت : 1370/01/27

محل شهادت : بیمارستان ساسان تهران

تقی روشنی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1365/05/02

محل شهادت : بیمارستان اخوان کاشان

حسین علی خرمک (حامدی فرد)

تاریخ شهادت : 1367/02/01

محل شهادت : دارخوین

اصغر پرواره

تاریخ شهادت : 1370/04/02

محل شهادت : بیمارستان تهران

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع