گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

حسین سرکاری محمد آبادی

تاریخ شهادت : 1361/08/04

محل شهادت : دزفول

ابراهیم نوحیان

تاریخ شهادت : 1361/08/11

محل شهادت : عین خوش

محمود مهمان نواز

تاریخ شهادت : 1361/08/18

محل شهادت : دهلران موسیان

نوراله مهدیه آرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/30

محل شهادت : عین خوش

جعفر مهتری آرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/16

محل شهادت : عین خوش

محمدرضا منعمیان

تاریخ شهادت : 1361/08/16

محل شهادت : عین خوش

حمید ملک پوریان

تاریخ شهادت : 1361/08/16

محل شهادت : عین خوش

علی مبینی زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/11

محل شهادت : عین خوش

رمضانعلی قندی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/16

محل شهادت : عین خوش

جواد قاسمی راد

تاریخ شهادت : 1361/08/19

محل شهادت : عین خوش

غلام رضا صبوحی

تاریخ شهادت : 1361/09/08

محل شهادت : عین خوش

سیدمرتضی صالحی

تاریخ شهادت : 1361/08/16

محل شهادت : عین خوش

حسین شکاری آرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/11

محل شهادت :

محمدرضا شاه میرزایی

تاریخ شهادت : 1361/08/16

محل شهادت : عین خوش

حبیب اله سیفی پورآرانی

تاریخ شهادت : 1361/08/11

محل شهادت : عین خوش

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع