گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

محمود یونسی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1365/10/24

محل شهادت : حاج عمران

حسین یونسی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : حاج عمران

سید تقی یوسف زاده نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

حسین نیک روش

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

عباس منعمی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : حاج عمران

حبیب اله مشرقیان

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

علی محمد غنی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

محمد علی جان زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

علی طالبی آرانی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

علی اصغر صباغیان بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

غلام رضا شاه میرزایی

تاریخ شهادت : 1364/06/20

محل شهادت : اشنویه

غلامحسین ساجدی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

عباس روشنی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1364/06/18

محل شهادت : اشنویه

ماشااله رحیمی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1364/07/18

محل شهادت : اشنویه

رضا حقیقی آرانی

تاریخ شهادت : 1364/03/18

محل شهادت : اشنویه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع