گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

عباس یتیم زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1361/01/04

محل شهادت : دشت عباس

حسن هوایی

تاریخ شهادت : 1361/01/02

محل شهادت : کرخه

جواد نیک پورآرانی

تاریخ شهادت : 1361/01/04

محل شهادت : غرب شوش-دزفول

اسماعیل ناظمی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1360/12/29

محل شهادت : شوش

تقی میرزایی علی آبادی

تاریخ شهادت : 1361/01/05

محل شهادت : سوسنگرد

رضا کاظمی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/01/05

محل شهادت : رقابیه

علی رضا عظیم زاده بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/01/02

محل شهادت : کرخه

حسین عظیم زاده بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/01/07

محل شهادت : دشت عباس

حسن صیادیان آرانی

تاریخ شهادت : 1361/01/06

محل شهادت : شوش

سیدجواد زواره ای بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/01/02

محل شهادت : شوش

علی روحانی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/01/05

محل شهادت : عین خوش

غلام رضا رعیت یزدلی

تاریخ شهادت : 1361/01/02

محل شهادت : شوش

حسین دیداری نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/01/05

محل شهادت : رقابیه

علی نقی دهقانی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/01/07

محل شهادت : شوش

اصغر دولچین (مدبر نژاد)

تاریخ شهادت : 1361/01/05

محل شهادت : شوش

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع