گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

تقی مومن زاده نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1360/10/05

محل شهادت : بستان

حسین صیادی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1360/10/05

محل شهادت : بستان

رحمت اله شبانه آرانی

تاریخ شهادت : 1360/09/08

محل شهادت : بستان

حسین رافضی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1360/09/09

محل شهادت : بستان

عباس باصری آرانی

تاریخ شهادت : 1360/09/08

محل شهادت : محور آبادان-ماهشهر

علی محمد ابراهیم پورآرانی

تاریخ شهادت : 1360/09/01

محل شهادت : بستان

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع