گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

سیدمحمد یاجدی آرانی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : پاسگاه زید

محمد نیکی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : پاسگاه زید

غلام حسین نورآبادی

تاریخ شهادت : 1361/05/02

محل شهادت : دزفول

دخیل نظیفی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/05/06

محل شهادت : شرق بصره

محمد نساج یگانه

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : پاسگاه زید

سیدعلی محمد مهدوی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : پاسگاه زید

محمدرضا مکاری نژادآرانی

تاریخ شهادت : 1360/05/10

محل شهادت : محور آبادان-ماهشهر

دخیل مقدوری

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : پاسگاه زید

سیداصغر مصطفوی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : پاسگاه زید

حسین مشتعل آرانی

تاریخ شهادت : 1361/03/24

محل شهادت : شلمچه-پاسگاه زید

حسین مرنجابیان آرانی

تاریخ شهادت : 1361/04/28

محل شهادت : پاسگاه زید

جواد مرغابی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1361/04/23

محل شهادت : پاسگاه زید

رحمت اله مائلیان نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : کوشک

مهدی گردویی

تاریخ شهادت : 1361/04/26

محل شهادت : پاسگاه زید

محمد کوچکی نصر آبادی

تاریخ شهادت : 1361/05/07

محل شهادت : پاسگاه زید

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع