گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

صمد یزدانی

تاریخ شهادت : 1362/12/11

محل شهادت : منطقه طلاییه

محسن هاشمی نژاد

تاریخ شهادت : 1362/12/25

محل شهادت : طلائیه

ابوالفضل وثوقی فرد

تاریخ شهادت : 1362/12/04

محل شهادت : جفیر

عباس نیک سرشت

تاریخ شهادت : 1362/12/03

محل شهادت : طلائیه

مهدی نجفی دوست

تاریخ شهادت : 1362/12/03

محل شهادت : طلائیه

قدرت اله مومن آرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/04

محل شهادت : جزیره مجنون

عباس موچول زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/09

محل شهادت : طلائیه

اصغر منعمی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1362/12/06

محل شهادت : جزیره مجنون

حمیدرضا منصوری

تاریخ شهادت : 1362/12/11

محل شهادت : طلائیه

حسین ملکیان آرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/16

محل شهادت : جزیره مجنون

محمدرضا محمدپور

تاریخ شهادت : 1363/12/22

محل شهادت : جزیره مجنون

اصغر لبافیان بیدگلی

تاریخ شهادت : 1363/01/26

محل شهادت : پاسگاه زید

علی اکبر کمال آرانی

تاریخ شهادت : 1362/02/06

محل شهادت : طلائیه

عباس کم صداآرانی

تاریخ شهادت : 1362/12/10

محل شهادت : جفیر

داود کریم پناه

تاریخ شهادت : 1362/12/14

محل شهادت : جزیره مجنون

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع