گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

مصطفی ملکیان آرانی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

سیدمحمد کریمی نوش آبادی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

ایرج قندی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

علی رضا علی اکبرزاده بیدگلی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

مصطفی صادق آرانی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

عباس دهقانی آرانی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

حجت اله دهقانی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

امراله درمسجدی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

یوسف تقوایی

تاریخ شهادت : 1367/03/04

محل شهادت : شلمچه

حسین پارسابیدگلی

تاریخ شهادت : 1367/03/23

محل شهادت : شلمچه

علی اقا اربابی بیدگلی

تاریخ شهادت : 1367/03/24

محل شهادت : شلمچه

حسین احسن زاده آرانی

تاریخ شهادت : 1367/03/24

محل شهادت : شلمچه

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع