گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

21 فروردین حماسه فرزند کویر سرباز شهید رضا شمس آبادی و بازخوانی خاطره خواهر گرامیش زنده یاد سر کار خانم شمس آبادی

رضاپس ازورودبه کاشان ضمن فعالیت دریك کارگاه شَهربافی که متعلق به آقای حسین جوکاربودمشغول به کارشد.شبهابه کسب علم وسوادمشغول گردید.وتوانست دوران ابتدایی راشبانه بگذراندودراوقات فراغت به آموختن قرآن می پرداخت ،موفق گردیدقرآن رایادبگیرد،بانهج البلاغه نیزکاملاًآشنایی داشت وپس ازآن به جلساتی که درزمینه مسائل سیاسی بودواردگردیدوبااوضاع سیاسی ایران نیزتاحدودی آشناگردید.(رضاکه طمع تلخ استبدادحاکم برایران راباتمام وجودچشیده بودبه دنبال گروههاوتشکیلاتی می گشت تاازآن طریق به مبارزه سیاسی خودعلیه حکومت دست نشانده وقت راباکمیت وکیفیت بیشتروبهتری ادامه دهد.درسال1339هجری شمسی به عضویت حزب مردم ایران که اراحزاب وابسته به جبهه ملی بوددرکاشان نیزفعالیت داشت .چون بیش ازاحزاب دیگرنسبت به مذهب تظاهرات می کردتوانسته بودافرادمذهبی ازجمله رضاشمس آبادی رابه خودجذب کنداماپذیرش سلطنت شاه وفعالیت درچارچوب قانونی که نظام سلطنتی  رابرخود تحملیل نموده بودازطرف حزب مذبورنتوانست احساسات ضداستبدادی شمس آبادي ارضاکند.یکی ازدوستانش به نام حسن شریف علت پیوستن اورابه جبهه ملی مبارزه بافعالیت ضدمذهبی حزب توده درکاشان ذکرمی کنداماهمیشه این نکته را بابرادرانش درمیان می گذاشت که ازسرناچاری به این گروه پیوست ،وازاین روحیه فعالیت درچارچوب قانون شاهنشاهی بیزاراست .
درعین حال ازتحصیل ومطالعه نیزغافل نبودودرمدرسه شبانه به تحصیل ادامه می داد .به گفته دوستانش آثاری که بیشترین تأثیررابرآن داشته وهمیشه به آنهااستنادمی کردنهج البلاغه وکتاب الجزایرومردان مجاهدبود.
ازجمله فعالیتهایی که شهیدشمس آبادی درکاشان داشت درگیری بابعضی ازعناصروابسته به رژیم پهلوی بودندکه به کاشان مسافرت می کردند.دراین قسمت به دوموردآن اشاره می گردد.:
1)هنگامی که دکترعلی امینی نخست وزیرشاه درسال 1340هجری شمسی به همراه محمددرخشش وزیرفرهنگ وقت به کاشان رفتنداوشیشه اسیدی راکه قبلاًآماده کرده بودبه هنگام استقبال مردم ازنامبردگان فوق درسه راه پنجه شاه به سوی آن پرتاب می کندکه به اتومبیل آنهانیزاصابت می کندولی محتویات شیشه قدرت کافی جهت انهدام یاایجادخسارت به اتومبیل یاسرنشینان آن رانداشت.

2- هنگامی که یکی ازچاقوکشان درباری به نام شعبان جعفری مشهوربه شعبان بی مخ به کاشان رفته بودبه هنگام خروج ازباشگاه ورزشی نیرومند،بوسیله تخم مرغ وسنگ موردحمله شهيد شمس آبادی قرارمی گیردهرچندازطرف یکی ارمأموران شناسایی می شودوسپس دستگیر می گردد.ولی اوکه درآن موقع جوانی 18ساله بودخودرابه سادگی زده ونسبت به موضوع تجاهل کرده ،بازیرکی نام اصلی خودراکتمان می کندوخودرابه نام رضاچایی دوست معرفی می کندوازپنجه بُکس به همراه داشته به عنوان شیرسماوریادمی کندواستفاده ازنام چایی دوست که درواقع متعلق به برادران ناتنی اوبودباعث شدکه بعدهاهنگامي كه وارد عرصه کارشداطلاعات وساواک نتوانستندبه سوءسابقه اوپی ببرندواوبه راحتی توانست درگاردشاهنشاهی مشغول به کارشود.یکی ازعواملی که برروحیهشهيد رضاشمس آبادی تأثیرمی گذاشت وقایع مربوط به قیام 1342/03/15می باشدباتوجه به این که مردم کاشان وآران وبیدگل دراین حرکت انقلابی نقش مهمی داشتندمنجربه حکومت نظامی ودستگیری تعدادزیادی ازمردم بعدازاین وقایع گردید.شهيدرضاشمس آبادی دراین حرکت انقلابی نقش فعالی داشت .(وقایع 15خردادسال1342)انگیزه ای شدکه وی به سربازی برودتابلکه بتواندکاری انجام دهدواگرنتوانست حداقل برتوانی خوددرجنگ اندکی بیافزاید.خوب به یاددارندکه 2تاازاعلامیه های امام خمینی به دستش رسیده بودپس ازمطالعه آنها مدام این جمله رابرزبان می آورد:راه دیگری برای من مشخص شده این مرجع است که می تواندرهبری وهدایت کند.

 

تاریخ ارسال: 1398/1/21
تعداد بازدید: 2240

ارسال نظر


مطالب مرتبط

گوهرهای ماندگار شهرستان آران و بیدگل

ایمیل مدیر سایت : info@gmab.ir

شماره تماس : 09121276916

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع